DOMU

Su nai ca...

Sa scomuniga de Predi Antiogu Arrettori de Masuddasa

Fotografiasa

Atrusu collegammentusu

Su libru

infotiscali@prediantiogu.it

Progetto Predi Antiogu


de su giugi dellegau
de custa comunidadi,
chi in drottina e sabiori
u' antru no ddu' ind'adi.
Auncas arzeus sa 'oxi:

is crabas fuanta doxi
senza chi sianta contadas
cuattru brabeis angiadas
i atras tres allattantis
chi xincu dis a innantis

po essi troppu pittias
i si ddui fuanta istruías.
Ddui fud u' angioneddu
senza de teni s'annu,
chi a pasci, su scureddu,

no podía' mancu bassí,
ca ddi luxía' su piu
de cantu fu' grassu,
ni a de notti ni a de dí.
Ddui fu' su crabu mannu,

ddui fu' su mascu `e ghia
e u' antru chi ndi tenía
chi donni' annu, po Pasca,
sena nienti de malu,
a una gommai mia

ndi fadía s'arregalu.
E po tali sinnali
pottànta is pegus mius
totus sa gutturada.
Pottàda su crabu sou

po chi essi fattu scidu
sonalla e pitaiou.
Su tontu! A no ai sonau
candu ndi dd'anti liau,
ca ndi fuía bassíu

cun sa daga e is trumbonis,
ca si ant'essi cagau
po finzas is crazonis.
Basta', sigaus a nai
ca no mi 'ollu imbidrigai:40


45

50

55

60

65

70

75