DOMU

Su nai ca...

Sa scomuniga de Predi Antiogu Arrettori de Masuddasa

Fotografiasa

Atrusu collegammentusu

Su libru

infotiscali@prediantiogu.it

Progetto Predi Antiogu

Il libro pagina 1


Populu de Masuddas,
chi a s'ora de accuiai
is cabonis e is puddas
basseis a scrucullai,

donaimí attenzioni
po totu su chi si nau,
si ap' a teni arrexoni
de ciccai is crabas mias,
ca funti giai dua' bias

chi dd'apu fattu notoriu
e custu ad essi su trezzu
e uttimu monitoriu.
Po chi nisciunu però
no pozzad allegai

ni chi sì ni chi no,
avrincus de ignoranzia
ddu torraus a manastai
sagundu sa costumanzia
po odrini de Munzannori.

Po cuddus chi no ddu scinti,
obrascendi a sa dí binti
de su mesi chi ddu' e' bassíu,
ind'una notti `e scuríu
facci a su spanigadroxu

a i' duas oras po is tresi
fuanta prus de xincu o sesi,
chi, a pistoa e a scupetta,
passau' funti in Genneretta,
s'ecca ant assattillau

e is crabas ind'anti liau
de mimmi su Vicariu;
ch'e' sagundu su summariu chi
ddu' a' fattu me in Curia
su missennori Notariu,

ca totu andad a tanori
de su chi ad arrellatau
'oppai Ninni su majori
cun totu' is barracellus
e sagundu s'arrasuttau:


5


10

15

20

25

30

35


Pag.1

Pag.2

Pag.3

Pag.4

Pag.5

Pag.6

Pag.7

Pag.8

Pag.9

Pag.10

Pag.11

Pag.12

Pag.13

Pag.14

Pag.15

Pag.16

Pag.17