DOMU

Su nai ca...

Sa scomuniga de Predi Antiogu Arrettori de Masuddasa

Fotografiasa

Atrusu collegammentusu

Su libru

infotiscali@prediantiogu.it

Progetto Predi Antiogu

320

325

330

335

340

345

350

355

e is iscrittus de Predi Giacu.
Immoi os apu a fai biri
s'onnipotenzia mia
cun totu sa teologia
chi pottu ananti `e is ogus,

chi anti a fueddai is tiaus
mancai fessint a arrogus
e cun s'ornamentariu,
istrumentu poderosu
de mimmi su Vicariu,

chi ad a fai ammoddiai
po totu su sparimentu
su coru prus azzraxau
e ddu depid annichilai
mancai fessi' de stoccu

o chi pottid in pitturras

su piu che zudda `e procu.
Adduncas incumanzeus:
siant iscomunigaus
e anatematizzaus

ab homine et latae sententiae
interditae suspensionis
censura de ogn'incremenzia

de scomunioni maggiori
chi ddi fessi' fruminada

de sa Curia de Arromas,
de totu sa cambarada
de is Papas e Cadrinalis
cun totu' is zaramonieris;
ddu nau e d'arrapitu:

chi siant iscomunigaus
e anatematizzaus
totu' is chi funti brintaus
in s'ecca de su Vicariu,
chi no ddui sia' divariu

in peruna professioni,
siad in gradu e condizioni;
siant iscomunigaus
e anatematizzaus
totu' is capus de i' ladronis...