DOMU

Su nai ca...

Sa scomuniga de Predi Antiogu Arrettori de Masuddasa

Fotografiasa

Atrusu collegammentusu

Su libru

infotiscali@prediantiogu.it

Progetto Predi Antiogu

Il libro pagina 8

280

285

290

295

300

305

310

315


Ma ita mincialli chi seu:
a chini predicu eu?
A is truncus o a sa pedra?
Ma chi zerriu... (no, medra!).
E chi fu' po un'arriabi

sa scomuniga papabi
ddisi 'ettu in su mamentu
e ind'apu a fai scramentu
ca ind'ant a tenni pena
cantu ddu' ind'adi in su 'nferru

in su cuu de sa cadena.
Prestu, 'oppai Ninni Frori,
su sragastanu maggiori,
bitteimindi is candebeddas,
labai ca funti tresi

asutta `e su faristou,
una groga e duas nieddas,
cumanzaiddas a allui
e giai chi seis igui
arregollei s'ebriariu,

totu' is arrasponsorius
e cun s'antifonariu,
sa cappa de pontificabi
s'asprassoriu e su missabi
e istreppus cantu ddu' adi,

ca deu gei tengu innoi
sa scrittura de is Profetas,
is orazionis serchetas
e is brebus de Salamoni,
is salmus sabatinus

cundun'atera orazioni
cosa chi apu fattu eu:
Alfea, betta, agios, o Teu,
mega, solfa, eleison, imas,
vanitas, copua e gimas,

disperditio demoniorum

liburus de 'ommai Osanna,
chi ant a tremi che i sa canna
totu' is contribulaus
virtus, psalmorum martirizaus,