DOMU

Su nai ca...

Sa scomuniga de Predi Antiogu Arrettori de Masuddasa

Fotografiasa

Atrusu collegammentusu

Su libru

infotiscali@prediantiogu.it

Progetto Predi Antiogu

ca potta' su fruccaxu
e sa coa de azzraxu
cun farruncas de intruxu?
Cadebai a Coixedda,
cu' is corrus trottoxaus

e is ungheddas de moenti
a groppas de su zrapenti
ca potta' setti concas
sena contai is iscropionis
pibaras e caborus

chi ddu' ind'adi a ceddonis.
E tigris e lionis
e cantu no ddu' ind'adi!
Cantu brabaridadi!
Mincidissu e ita giogu

ddui faid u' tiaueddu:
a su sessu femininu
iddi 'etta' prumu scallau;
a su sessu masculinu
ddi brintad una barrina

chi ddi passa' me in sa schina
e si ndi dd'ogad in cuu.
Ahi, ddu' ind'a' de tremi
e de fai orazioni
mancai fessid unu bremi.

E non prangeis ancora,
ca seis totus crocobendi?
Satana, bessi a foras
de cussu fossu prefundu
e ingiriammidda a tundu

custa 'idda 'e frammassonis
e bogandeddus a truba
de per'is arranconis,
ca ti ddu cumandu eu:
poninceddis unu tarrori

a custa genti schirrioba
chi is domus s'isbéntuinti
che i sa palla in s'axroba,
ca abbisongiu e' chi póttinti
su coru e su figau.


240

245

250

255

260

265

270

275