DOMU

Su nai ca...

Sa scomuniga de Predi Antiogu Arrettori de Masuddasa

Fotografiasa

Atrusu collegammentusu

Su libru

infotiscali@prediantiogu.it

Progetto Predi Antiogu

200

205

210

215

220

225

230

235


si uni' cun tres o cuattru
bribbantis che a iss' 'e totu
e ciccant a s'unu i a s'atru
po ddu torrai a pedí,
chi no ddu podint 'occí.

Chini, malu-penzadori,
boga' famas a su 'ixinu
narendu chi frai Crispinu
a is oras prus serchetas
attura' fendu marietas

e i dd'íad agatau su crabu
gioghendu cun sa pobidda,
candu chi totu sa 'idda
ddu depid arraspettai
ca arrancu de gunnedda

no ndi dd'ad andau mai.
Cropu de anca seis arrutus!
E a mimmi no m'ei' bogau,
aici sindi 'oghint is ogus
e i s'aba de su figau,

chi a mesudí toccau
i mi seu abarrau
aundi e' 'ommai Prudenzia
a fai su meigamma,
candu chi sa scuredda

no potta' mancu dentis
e sena de contai
atrus incumbenientis?
Seis osatrus is bribbantis,
bagadíus e bagadías,

chi a sa muda i a su scuru
inci ‘esseis a manu muru
candu no ddu e' babbai,
ca tengu finza bregungia
de ddu nai me in s'Artai.

Ohi... amomia scura!
A no iscí ca ddu e' su 'nferru,
a no teni paura
de cussa bestia `e Luziferru!
E no ddu biei' pintau