DOMU

Su nai ca...

Sa scomuniga de Predi Antiogu Arrettori de Masuddasa

Fotografiasa

Atrusu collegammentusu

Su libru

infotiscali@prediantiogu.it

Progetto Predi Antiogu

120

125

130

135

140

145

150

155


ddui fu' su mascu sanau,
ca donni' annu dd' 'occía
po Santu Liberau,
e po tali sinnali fudi
a manta pinturina

e pottàda u' ogu scioppau
de una puntura `e ispina.
Eccu totu, in concrusioni,
su chi e' mancau a mimmi.
Basciu pena de scomunioni

e scomunioni maggiori
a is chi anti furau a s'arrettori.
Po odrini de Munzannori
is chi nd'anti pigau abettu
e ddu tenint in serchetu

funti totus obbrigaus
a ridi fai relazioni
in Curia o in cunfessioni,
chini íad essi chi si bolla'
a ddu depi dannunziai

est obbrigau amarolla.
Populu disdiciau,
temerariu e prepotenti,
chi non lassas cosa in logu,
ascutta e poni menti

a su chi na' Predi Antiogu,
asinuncas t'impromittu
chi t'apu a fai unu scrittu
chi per' is arranconis,
sartus e bidazzonis

de bestiamini e de lori
no ddu' ad a abarrai cambu,
ni massaiu, ni pastori
(ohi, amomía, oddeu)
e chi totu sa 'idda intera,

senz' 'e nisciuna spera,
ddu' ad a cabai in prumu
e mannus e pittius
a sa 'ia 'e su fumu!
Populo archiladori,