DOMU

Su nai ca...

Sa scomuniga de Predi Antiogu Arrettori de Masuddasa

Fotografiasa

Atrusu collegammentusu

Su libru

infotiscali@prediantiogu.it

Progetto Predi Antiogu

is brabeis fuanta nieddas
e pottānta po sinnali
is origas ispizzadeddas;
fuanta is angioneddus
bellus i arruffadeddus

e po essi cannotus
fuanta sena coa
i a corrixeddus trottus.
I' mascus fuanta totus
de una manta e unu colori:

ddu' indi fudi unu brabudu
e u' antru incorradori
e po tali sinnali,
poita sémpiri attumbāda,
unu corru dd'ammancada.

Is crabas e i su crabu
fuanta a lana ammasturada,
piu longu e piu cruzzu,
e totu accaddaionada;
unu solu ddu' indi fudi

chi camminād a zoppu
poita nci fudi arrutu
a intru de unu garroppu.
Una ind'anti lassau
ca fu' totu arrungiosa

screpada e ziddiccosa.
E una strumbonada `e balla
ddisi ghettint a s'ammuntu
ca po essi a su scuru
no pottānta s'ogu puntu!

Ehi... chi mindi fuía accatau,
minci e chi si a' parau
e pottau a segu' de carru,
ca sind'ía fatt' andai
sciutus, mannus e nieddus,

seria conca ni xrobeddus.
Basta', torreus a passu,
ca no mi 'ollu annischizzai.
A prus de su chi apu nau,
chi casi mi scarescía,


80

85

90

95

100

105

110


115


Il libro pagina 3