DOMU

Su nai ca...

Sa scomuniga de Predi Antiogu Arrettori de Masuddasa

Fotografiasa

Atrusu collegammentusu

Su libru

infotiscali@prediantiogu.it

Progetto Predi Antiogu

640

645

650

655

660

665

670

675
mancai de cad' 'e s'azza,
ddu ad a essi donnia arrazza
de genti furistera,
ddu ad a benni po finzas
mrachesus de Casteddu,

ddu ad a essi brufessioni
cun suittu e tamburinu,
guettus e fogadoni.
Mirai, si miticoi
no m'alcanzais sa grazia,

no éus a andai cetta-cetta
cun esperus e cumpretas,
e pigu a Santu Cristou
e bosu me in su nicciu
abarrais sou sou.

E un'atera cosa puru:
osi fazzu abarrai
seri' 'e lantia a su scuru.
E osaterus, beccus futtudus,
ancora seis tostaus?

Deu s'abettu, labai!
Ni cun Santus, ni cun tiaus
no nci brulleis meda,
asinuncas oi e totu
ind'éis a torrai sa sceda,

e s'apu a biri a bacceddus,
fattus a cancarroni,
morendu me in sa 'ia
seria de curifessioni.
O creestis ca brullammu?

Oh, ita mobentis chi seis!
Eppuru gei ddu sciéis
chi su carattiri miu
teni' s'autoridadi
de torrai su mottu a biu.

Ellu e duncas? It' e' custu?
Malignus e discannotus,
chi 'olleis degumai
po finzas is sazerdotus?!