DOMU

Su nai ca...

Sa scomuniga de Predi Antiogu Arrettori de Masuddasa

Fotografiasa

Atrusu collegammentusu

Su libru

infotiscali@prediantiogu.it

Progetto Predi Antiogu

600

605

610

615

620

625

630

635
Gei nd'éis cundiu sa 'idda
cun centumilla maneras
de lussuria e disonestadi!
Tengu finzas bregungia
de ddu nai me in s'Artari:

sindi andais a Casteddu,
it'anca feis me inní?
Na' c'andais a srebí;
unu tiau, a bagassai!
E finzas po tres arriabis

osi feis iscrapuddai
de pustis chi su sodrau,
su sennori cavalleri
os'ant appiccigau
su mabi furisteri.

E immoi a intru 'e 'idda,
ita manera e' custa,
ita tiau de farringiu?
Totu su logu e' pringiu
e accanta de iscioppai.

Candu mai custu s'e' biu:
is bagadias angiadas!
Eguas de su dimoniu,
anch'e' su matrimoniu
e is cartas de isposai?

Minci e chini s'ad isbiddiau
e pottau a segu' de carru!
E bosu Santu Luxori,
chi seis su protettori
e su Santu miu diciosu,

chi seis tantu poderosu
in celu, in terra e mari,
fadeimiddu su favori:
chi totus de su puntori
mroxanta conca a pari.

Mirai chi siddu nau:
si e' chi middu fei' tenni,
po essi meraculosu
éis a cannosci a mimmi.
Os apu a fai una festa