DOMU

Su nai ca...

Sa scomuniga de Predi Antiogu Arrettori de Masuddasa

Fotografiasa

Atrusu collegammentusu

Su libru

infotiscali@prediantiogu.it

Progetto Predi Antiogu

560

565

570

575

580

585

590

595


chi sindi 'oddant a cullera
e donni' otta chi a su prossimu
éis a disigiai mabi
sa sangia, fillus mius,
sindi 'oghint a cungiabi

e pudesciais a bius.
Su priogu e su fadigu
osi cruxad a muntoni
comenti su grugulloni
ddui currid a su trigu.

Sempiri siais isconzolaus,
tristus, sena accunnotu,
unu fàmini osi 'engiada
chi osaterus e totu
osi cumanzeis a mussius

e si enga' gana `e attrippai
a chini si 'onad a pappai.
E po podi deu cannosci
cust'arrazza de furuncus
si 'essa' corru' de mascu

e ungheddas de mobenti.
Satana, brutta bestia,
cun arrabiu e furori
si 'onga' sémpiri molestia.
S'enemigu `e su Signori

osi tenti' de manera
chi mammas, babbus e fillus
totus a cropus de obrada
osi segheis i' cillus.
Aici ad essi su fini,

aici ad a morri chini,
o cunzillau o imbiau,
is crabas ind'a' liau
e is brabeis de Predi Antiogu,
chi paxi no ad a tenni

ni arraposu in logu.
Custu serba' po is mascus.
It'ap' a nai immoi
a is eguas colludas?
Minci e chi si a' parau!