DOMU

Su nai ca...

Sa scomuniga de Predi Antiogu Arrettori de Masuddasa

Fotografiasa

Atrusu collegammentusu

Su libru

infotiscali@prediantiogu.it

Progetto Predi Antiogu

520

525

530

535

540

545

550

555


animis et corporibus
frigoris et tempestate fame,
sitii et nuditate
et nunquam pace in eis,

po sémpiri accabbeis.

Po totu su chi eis fattu
chi totu' is canis de prazza
osi cruxanta avattu
e si sigant aundi seis.
Una passada `e tronus

os abruxi' bius e bonus
e fattus a muzioni,
ancu sind'arrua' s"omu
e sindi 'oghinti a marroni,
chi si bianta camminendu

cun sa conca 'e su 'enugu
e in su camminu paris
os isdollocheis su zugu,
fazzais arrastu 'e crabu
i arrastu `e mraxani,

sindi tiri' donnia cani
un'ancodeddu `e croxu
i a pedra su 'ixinau
si tirid a mottroxu,
e donnia 'otta chi andais

a ciccai femina allena
po fai su mabi crabinu
cussa cosa chi pottais
no indedd' 'ogheis prusu
e che is canis accrobaus

attureis totu e i' dusu.
Sempiri chi éis a bassi
po fai acciappa o a pastorai,
is budellus inní e totu
sindi pozzant abasciai

e si pongiad unu 'entu
chi osi pesid a boai
che i sa folla 'e su sramentu.
Ancu fazzais unu sattu
de sa punta prus in attu