DOMU

Su nai ca...

Sa scomuniga de Predi Antiogu Arrettori de Masuddasa

Fotografiasa

Atrusu collegammentusu

Su libru

infotiscali@prediantiogu.it

Progetto Predi Antiogu

440

445

450

455

460

465

470

475


cun malis et tentationis
et stercus demoniorum.
Tronus, lampus e straccía
e bentus de donnia genia
ddus pozzant accumpangiai

et in testimonium veritatis
siant cum malandrinis
acqua, sulfur et ignis,
et geennam sempiterna,
chi no sciu ita tiau ad essi,

et cum omnibus perditis,
de su chi apu nau innantis
diabolibus et spiritis,
rumoribus et terremotus
tengant a bius i a mottus

eorundem et ipsorum
per omnia secula seculorum.
E ita penzastis ca brullammu
o mi pigastis po maccu
candu si predicammu?

No e' nudda ancora su sciaccu:
gei mi dd'eis a nai
totu sa chiriella
candu fetti si scongiuru
cun cust'atera bagatella

chi no dd'eis a agatai
nimmancu me in su Credu.
Immoi gei nd'eis a intendi
fràsias e maladizionis
de s'annu de Mrechisedecu,

de candu in su traberecu
su babbu nostu Adamu
ía frastimau su fini
de Martini e de Gaini
cun totu s'arrazza insoru.

Immoi 'ollu bi' su coru
de su prus prepotenti,
chin'ad essi aici balenti
de no si spiridai
de sa frozza de is frastimus