DOMU

Su nai ca...

Sa scomuniga de Predi Antiogu Arrettori de Masuddasa

Fotografiasa

Atrusu collegammentusu

Su libru

infotiscali@prediantiogu.it

Progetto Predi Antiogu

400

405

410

415

420

425

430

435


su cumandanti generali
de totu' cantu' is tiaus,
po chi ddus accudad issu,
missus et mincidissus,
dracones et omnes abissus

spiritus procellosus,
strepitus et stridores dentiun
blansphemantium et stridentium,

po chi siant abruschiaus
comenti abruschiant is procus,

supter, supra, inter et foris
in carbonibus desolatoris...
ca seu totu strologau
de candu mind'anti furau
is crabas e is brabeis.

Po chi no pozzanta prusu
rapinai facci a susu
chi middus cabint a fundu
in tenebras interiores
po no biri pru' su mundu.

Ddus truméntinti donnia dí
a mangianu e a merí
cun centu e unu martoriu
po chi zerrint aggitoriu.
E in fini de totu custu,

po chi mroxanta de assustu,
ant'essi de totu is cresias
de is biddas e de Casteddu
toccadas a son' 'e mottu
is campanas a matteddu,

e de morus e de cristianus
de trucus e prubicanus,
e po essi de sinnali
inci 'ettu is candebeddas,
sa stoba e su missabi

e streppus cantu ddu'adi
po chi siant appatigaus,
e aici s'ant a appatigai,
fillus de perdizioni,
maledictus in igne eternum