DOMU

Su nai ca...

Sa scomuniga de Predi Antiogu Arrettori de Masuddasa

Fotografiasa

Atrusu collegammentusu

Su libru

infotiscali@prediantiogu.it

Progetto Predi Antiogu

360

365

370

375

380

385

390

395


crobettoris e ischidonis
(e po cussu in custa 'idda
inci a' tanti bribbantis...)
a chini scidiad e scidi
su chi mind'anti liau

e no dd'ad arrellatau.
Siant iscomunigaus
e anatematizzaus
is chi anti donau aggiudu
o calincunu cunzillu,

sia' mannu o sia' pittiu
sia' babbu o sia' fillu,
e candu si nau a totus
s'ad a intendi de seguru
mascus e feminas puru.

E si de is pegus mius
algunu nd'ant 'occiu,
ad essi iscomunigau
chini totu nd'a' pappau,
siad a prangiu siad a cena

e ad a patí sa pena,
comenti chi essi' pisciau
in su Santa Santorum,
nihilis mutationis
percussione clericorum
,

che chi mi essi scorriau
fattu a beffa e accracaxau.
Siant iscomunigaus
e anatematizzaus
a chini nd' a' fattu prexu,

siad accanta o siad attesu,
is chi sindi funti arrisius
e is chi sind'ant a arrí
e de manera chi
passi' sa
scomunioni

de is babbais a is mammais,
de generazioni in generazioni,
e po chi totu' cantus
atturinti beni ligaus
ddus intregu a Berzebů,